KHAI THÁC FTA LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐÒN BẨY ĐỂ PHÁT TRIỂN DỆT MAY

Sự phát triển của xuất khẩu dệt may trong suốt 20 năm qua đều gắn liền với hội nhập kinh tế quốc tế và tăng trưởng xuất khẩu nhờ vào việc khai thác các FTA là một trong những đòn bẩy ​để phát triển của ngành. May hàng xuất khẩu tại Công ty Cổ phần …