DỆT MAY VIỆT CHO NGƯỜI VIỆT

Nhìn vào cơ cấu sản xuất và toàn bộ chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu, theo ông Thắng, Việt Nam chỉ tham gia nhiều vào khâu gia công – khâu có giá trị gia tăng thấp nhất trong toàn bộ chuỗi. Xét về thị trường XK chưa được đa dạng hoá một cách đúng …