RICHCOM VIETNAM CO., LTD/ OHUM INTERNATIONAL PTE LTD

We are RICHCOM VIETNAM CO., LTD/ OHUM INTERNATIONAL PTE LTD majoring in importing and exporting agricultural products, such as Cashew, Sesame, peanut, beans…
Chúng tôi là CÔNG TY TNHH RICHCOM VIỆT NAM/ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ OHUM chuyên xuất nhập khẩu nông sản như điều, mè, lạc, đậu…

We would like to take this opportunity to introduce you our business as a reliable supply of Cotton in Vietnam. We are strong- based in Africa – Nigeria and Sudan, with a full procurement procedures from cotton collection, storage, loading to cargo arrival in Vietnam as same as what we are doing with cashew now.
Chúng tôi là nhà cung ứng bông đáng tin cậy tại Việt Nam. Chúng tôi có thế mạnh tại Châu Phi – Nigeria và Sudan, với các quy trình thu mua hoàn thiện từ thu mua bông, lưu kho, sắp xếp hàng hóa cho việc tới hàng hóa về Việt Nam đúng chuẩn như chúng tôi đang làm với hạt điều.

We have established a worldwide network across the countries, developed branches in Nigeria, Sudan, and Singapore and cooperated with a enterpreneur in Nigeria to develop cotton to Asian countries.
Chúng tôi thiết lập mạng lưới trên toàn thế giới, phát triển thương hiệu tại Nigeria, Sudan và Singapore, và hợp tác với doanh nghiệp tại Nigeria để phát triển mặt hàng bông tới các nước châu Á.

We manage the logistics well from quality control and inspection from the original warehouse till the destination.
Chúng tôi giám sát tốt quá trình vận chuyển hàng hóa từ kiểm tra chất lượng tại kho cho tới khi hàng về cảng đích.

We are looking forward to a long term cooperation with you. Should you have any inquiries, please feel free to contact us.
Chúng tôi hy vọng có cơ hội hợp tác lâu dài với quý doanh nghiệp, mọi chi tiết xin liên hệ theo thông tin dưới đây.

HUYNH TUYET PHUONG (PHOENIX HUYNH)
DIRECTOR
RICHCOM CO., LTD
744 HONG BANG WARD 1, DISTRICT 11, HO CHI MINH CITY
TAX CODE: 0313119469
www.richcommodities.com.vn
mobile: +84 909387382
tel: +84 28 62816069
email: info@richcommodities.com.vn

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads