Polyester

Báo cáo đưa ra một cái nhìn toàn diện về Giá Chuỗi Polyester bao gồm dầu thô, naphta, xylen hỗn hợp, paraxylene, PTA, MEG và chip polyester. Sợi polyester filament được bao gồm trong báo cáo với các thông tin cập nhật, phân tích giá, xu hướng trong tương lai và so sánh giá.